T’ACOMPANYEM EN TOT EL PROCÉS

OPOSICIONS ALS COSSOS DE SEGURETAT

ET GUIAREM PER ASSOLIR AMB GARANTIES D’ÈXIT ELS TEUS OBJECTIUS PROFESSIONALS

ET GUIAREM PER ASSOLIR AMB GARANTIES D’ÈXIT

ELS TEUS OBJECTIUS PROFESSIONALS
1. El curs s’iniciarà a l’octubre i finalitzarà en el moment de realització del primer examen de l’oposició.
2. La forma de pagament del curs és en tres modalitats: Pagament únic, 2 quotes i 7 quotes.
3. Les inscripcions estaran obertes durant tot el curs.
4. El curs s’imparteix presencialment a les instal·lacions de la nostra acadèmia situada al carrer del Carme, 6 08100 Mollet del Vallès
5. Les quotes mensuals es paguen successivament fins a l’última independentment que s’hagi avançat el període d’oposició i l’alumne hagi accedit o no.

REQUISITS MOSSOS D’ESQUADRA

Segons les bases publicades al DOGC la Resolució INT/10/2022, de 7 de gener:
Les persones participants han de complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola d’acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d’equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent de l’òrgan competent.
d) Tenir l’aptitud psicofísica adequada per a l’exercici de la funció policial i no estar inclòs en cap causa d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica de les que consten a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.
e) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
f) No haver estat separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
g) Haver satisfet la taxa d’inscripció que correspongui, d’acord amb el que estableixen les bases 3.2 i 3.3 d’aquesta convocatòria, sempre que no es trobi incursa en el supòsit d’exempció establert a la base 3.3.2.
h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
i) Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable, de tipus ordinari, d’acord amb l’article 46 del Reial decret 818/2009, que aprova el Reglament general de conductors.
Per a l’admissió en aquesta convocatòria, les persones participants han de posseir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte l’especificat a la base 2.1.i) d’aquesta convocatòria. El requisit de la base 2.1.i) s’ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 6.2.2, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades a la realització de la fase de formació.
En tots els casos, aquests requisits s’han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris.

FUNCIONS MOSSOS D’ESQUADRA

a) Funcions de policia de seguretat ciutadana: Protecció de persones i béns, protecció d’edificis, escortes de personalitats, recerca, patrulles, etc.
b) Funcions de policia administrativa: Vetllen pel compliment de les lleis, ordres i disposicions de la Generalitat i de l’Estat, inspeccionen activitats sotmeses a ordenació i sobre medi ambient i patrimoni cultural, etc.
c) Funcions de policia judicial: En unitats dependents funcionalment de jutges, tribunals i ministeri fiscal per a la recerca i descobriment de delictes.
d) Funcions de policia de trànsit: Segons els acords Estat-Generalitat.
e) Els seus membres gaudeixen, a efectes legals, de la consideració d’autoritat i han de complir i fer complir la legislació vigent, actuant amb neutralitat política i imparcialitat sense fer cap discriminació per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, o altres circumstàncies personals o socials.
T’ACOMPANYEM EN TOT EL PROCÉS

OPOSICIONS ALS COSSOS DE SEGURETAT

ET GUIAREM PER ASSOLIR AMB GARANTIES D’ÈXIT ELS TEUS OBJECTIUS PROFESSIONALS
EL NOSTRE

TEMARI MOSSOS D’ESQUADRA

Àmbit de coneixements de l’entorn
 1. Història de Catalunya (partI) .
 2. Història de Catalunya (part II)
 3. Història de la policia a Catalunya
 4. Àmbit sociolingüístic
 5. Marc geogràfic de Catalunya
 6. Entorn social a Catalunya
 7. Les tecnologies de la informació en el segle xxi
Àmbit institucional
 1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)
 2. Les institucions polítiques de Catalunya.
 3. L’ordenament jurídic de l’Estat
 4. Els drets humans i els drets constitucionals
 5. Les institucions polítiques de l’Estat
 6. Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional
 7. L’organització territorial de l’Estat.
 8. La Unió Europea
Àmbit de seguretat i policia
 1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat
 2. El Departament d’Interior
 3. La coordinació policial
 4. El marc legal de la seguretat.
 5. El Codi deontològic policial
Primera prova
La primera prova consisteix en la realització de les subproves següents:
 • Subprova de coneixements:
-Temari : Respondre un test de  30 preguntes sobre el temari.
-El temps per realitzar-la és de 35 minuts.
-La puntuació d’aquesta subprova és de 0 a 10 punts.
-Per ser considerat apte en aquesta sub prova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 4 punts.
 • Subprova aptitudinal:
-La realització d’un qüestionari tipus test de 80 preguntes adreçat a avaluar les aptituds intel·lectuals de la persona participant
-La puntuació d’aquesta subprova es de 0 a 10 punts.
– Per ser considerat apte en aquesta subprova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
 • Subprova de coneixements d’idiomes:
-De caràcter voluntari i no eliminatori.
-La realització d’un qüestionari tipus test adreçat a avaluar la comprensió oral dels idiomes següents: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal (darija), amazic, wòlof, mandinga, xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i tagàlog.
Segona prova: Prova física.
Entrenament amb entrenador personal amb amplia experiència en el sector.
ET PREPAREM PER TREURE LA MAXIMA PUNTUACIÓ A:
 • Circuit d’agilitat.
 • Pressió sobre banc.
 • Cursa llançadora.
Tercera prova: Adequació psicoprofessional. 
 -Proves psicotècniques (Realització de Psicotècnics sense sortir de l’acadèmia)
-Confecció de Currículum Vitae
-Entrevista personal (Entrevistadors qualificats i amb experiència en aquesta prova)
SOM UNA ACADÈMIA DE RECENT CREACIÓ
AMB FORMADORS AMB ÀMPLIA EXPERIÈNCIA EN COSSOS DE SEGURETAT
Disposaràs d’un experimentat equip de professors i entrenadors que t’acompanyaran en el procés d’ensenyament, amb un
suport de continguts textuals i audiovisuals que t’ajudaran en el teu procés de formació.
La nostra metodologia docent és flexible en el teu aprenentatge però exigent en la teva avaluació.
TRACTE PERSONALITAT
ETS ÚNIC/A
ET TRACTAREM COM A TAL
ENS PREOCUPEM PER TU
Millorarem les teves mancances.
Caminarem al teu costat de manera personalitzada.
DOCENTS AMB EXPERIÈNCIA
TENIM CONEIXEMENTS
ESPECÍFICS EN OPOSICIONS
ÀMPLIA TRAJECTÒRIA EN EL SECTOR
Sabem quin és el camí, com és i com
ajudar-te a recórrer’l amb èxit.
FEM BONS PROFESSIONALS
ANALITZEM LES TEVES
POSSIBILITATS
ACONSEGUIRAS EL TEU SOMNI
Analitzarem el teu cas de manera
personal per tal de corregir les
mancances i permetre
aconseguir el teu somni.