T’ACOMPANYEM EN TOT EL PROCÉS

OPOSICIONS ALS COSSOS DE POLICIA LOCAL

ET GUIAREM PER ASSOLIR AMB GARANTIES D’ÈXIT ELS TEUS OBJECTIUS PROFESSIONALS

ET GUIAREM PER ASSOLIR AMB GARANTIES D’ÈXIT

ELS TEUS OBJECTIUS PROFESSIONALS
1. El curs s’iniciarà a l’octubre i finalitzarà en el moment de realització del primer examen de l’oposició.
2. La forma de pagament del curs és en tres modalitats: Pagament únic, 2 quotes i 7 quotes.
3. Les inscripcions estaran obertes durant tot el curs.
4. El curs s’imparteix presencialment a les instal·lacions de la nostra acadèmia situada al carrer del Carme, 6 08100 Mollet del Vallès
5. Les quotes mensuals es paguen successivament fins a l’última independentment que s’hagi avançat el període d’oposició i l’alumne hagi accedit o no.

REQUISITS POLICIA LOCAL

Segons les bases publicades en el DOGC el 19 de febrer de 2020:
Per a prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de reunir els següents requisits, que hauran de complir-se, com a màxim, l’últim dia de presentació de sol·licituds:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, conformement a la legislació vigent.
b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Complir les condicions exigides per a exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d’acord amb el que determina la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, les disposicions que la desenvolupin i el Reglament dels cossos de policia local.
d) Posseir el títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, ha de disposar-se de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
e) No patir malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
f) No haver estat condemnat/per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/a per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/dona mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública. Serà aplicable, no obstant això, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
g) Posseir el permís de conduir de la classe B sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics.
h) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2 sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics”. La presentació d’aquest permís podrà ajornar-se improrrogablemente fins a l’últim dia del curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d’acord amb l’article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
Les persones aspirants que tinguin aprovat amb anterioritat el curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya hauran de presentar al Departament Selecció de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu el permís de conduir A2 en el moment d’iniciar el període de pràctiques professionals , amb el compromís de tenir-lo vigent mentre mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana. En cas de no disposar d’aquest permís de conduir en el moment d’iniciar el període de pràctiques professionals, tindran com a data límit la que correspongui a la finalització per a la resta de persones aspirants del curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). La no presentació d’aquest permís comportarà l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.
i) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana.
j) Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada. k) Haver satisfet la taxa d’inscripció per a la categoria corresponent, d’acord amb els imports i exempcions que es detallen en la base 4.4.
Tots els requisits anteriors han de complir-se l’últim dia de presentació de sol·licituds excepte els requisits especificats en l’apartat
k) En tots els casos, aquests requisits han de mantenir-se fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera de les persones aspirants.
T’ACOMPANYEM EN TOT EL PROCÉS

OPOSICIONS ALS COSSOS DE SEGURETAT

ET GUIAREM PER ASSOLIR AMB GARANTIES D’ÈXIT ELS TEUS OBJECTIUS PROFESSIONALS
EL NOSTRE

TEMARI POLICIA LOCAL

TEMARI POLICES LOCALS CATALUNYA
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar: principis generals. Els procediments de reforma
Tema 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Supòsits de suspensió. Garanties. Els deures
Tema 3. El Tribunal Constitucional: composició i competències. Processos i recursos
Tema 4. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes
Tema 5. El Govern: funcions, potestats i composició. Designació i remoció del Govern i del President. Relacions amb les Corts Generals
Tema 6. El Poder Judicial: funcions i principis. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Tema 7. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’harmonització LEGISLACIÓ DE CONSULTA I ENLLAÇOS. BLOC I. CONSTITUCIÓ ESPANYOLA ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT
Tema 8. L’organització territorial de l’Estat: l’Administració Local. Ens que l’integren. La Llei de Bases del Règim Local. La regulació del Règim Local a Catalunya
Tema 9. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Organització i competències municipals. Règims municipals especials
Tema 10. L’organització comarcal de Catalunya
Tema 11. La província en el règim local. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi
Tema 12. L’organització territorial de l’Estat: les Comunitats Autònomes. Constitució i competències. Vies d’accés a l’autonomia
Tema 13. L’Administració institucional i corporativa a Catalunya. Els organismes autònoms. Els col•legis professionals LEGISLACIÓ DE CONSULTA I ENLLAÇOS. BLOC II. ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT ESTATUT D’AUTONOMIA
Tema 14. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial. Organització de les comunitats autònomes
Tema 15. L’Estatut d’autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de reforma
Tema 16. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives
Tema 17. El Parlament de Catalunya. El sistema electoral i l’estatut dels diputats. Organització i funcionament. La funció legislativa i la funció d’impuls i control de l’acció política o de govern
Tema 18. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions. Relacions entre el President de la Generalitat, el Govern i el Parlament
Tema 19. Òrgans institucionals de la Generalitat. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu LEGISLACIÓ DE CONSULTA I ENLLAÇOS. BLOC III. ESTATUT D’AUTONOMIA
SOM UNA ACADÈMIA DE RECENT CREACIÓ
AMB FORMADORS AMB ÀMPLIA EXPERIÈNCIA EN COSSOS DE SEGURETAT
Disposaràs d’un experimentat equip de professors i entrenadors que t’acompanyaran en el procés d’ensenyament, amb un
suport de continguts textuals i audiovisuals que t’ajudaran en el teu procés de formació.
La nostra metodologia docent és flexible en el teu aprenentatge però exigent en la teva avaluació.
TRACTE PERSONALITAT
ETS ÚNIC/A
ET TRACTAREM COM A TAL
ENS PREOCUPEM PER TU
Millorarem les teves mancances.
Caminarem al teu costat de manera personalitzada.
DOCENTS AMB EXPERIÈNCIA
TENIM CONEIXEMENTS
ESPECÍFICS EN OPOSICIONS
ÀMPLIA TRAJECTÒRIA EN EL SECTOR
Sabem quin és el camí, com és i com
ajudar-te a recórrer’l amb èxit.
FEM BONS PROFESSIONALS
ANALITZEM LES TEVES
POSSIBILITATS
ACONSEGUIRAS EL TEU SOMNI
Analitzarem el teu cas de manera
personal per tal de corregir les
mancances i permetre
aconseguir el teu somni.