TEMARI

Àmbit de coneixements de l’entorn

 1. Història de Catalunya (partI) .
 2. Història de Catalunya (part II)
 3. Història de la policia a Catalunya
 4. Àmbit sociolingüístic
 5. Marc geogràfic de Catalunya
 6. Entorn social a Catalunya
 7. Les tecnologies de la informació en el segle xxi

Àmbit institucional

 1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)
 2. Les institucions polítiques de Catalunya.
 3. L’ordenament jurídic de l’Estat
 4. Els drets humans i els drets constitucionals
 5. Les institucions polítiques de l’Estat
 6. Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional
 7. L’organització territorial de l’Estat.
 8. La Unió Europea

Àmbit de seguretat i policia

 1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat
 2. El Departament d’Interior
 3. La coordinació policial
 4. El marc legal de la seguretat.
 5. El Codi deontològic policial

TEMARI

Primera prova

La primera prova consisteix en la realització de les subproves següents:

Subprova de coneixements:

-Temari : Respondre un test de  30 preguntes sobre el temari.

-El temps per realitzar-la és de 35 minuts.

-La puntuació d’aquesta subprova és de 0 a 10 punts.

-Per ser considerat apte en aquesta sub prova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 4 punts.

Subprova aptitudinal:

-La realització d’un qüestionari tipus test de 80 preguntes adreçat a avaluar les aptituds intel·lectuals de la persona participant

-La puntuació d’aquesta subprova es de 0 a 10 punts.

– Per ser considerat apte en aquesta subprova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Subprova de coneixements d’idiomes:

-De caràcter voluntari i no eliminatori.
-La realització d’un qüestionari tipus test adreçat a avaluar la comprensió oral dels idiomes següents: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal (darija), amazic, wòlof, mandinga, xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i tagàlog.

TEMARI

Segona prova: Prova Física

Entrenament amb entrenador personal amb amplia experiència en el sector.

ET PREPAREM PER TREURE LA MAXIMA PUNTUACIÓ A:

 • Circuit d’agilitat.
 • Pressió sobre banc.
 • Cursa llançadora.

Finalització: Primer examen

Pagament únic de 1050€
En 2 quotes de 525€
En 7 quotes de 150€