POLÍTICA DE PRIVACITAT

FORMACIONS ALPHA informa seguidament de la seva política de privadesa aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui la nostra empresa sota responsabilitat seran tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

 

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: FÉLIX VÁZQUEZ GARCÍA

DNI: 33952003R

Direcció social: Carrer del Carme 6, Local 1 de Mollet del Vallès, codi postal: 08100, província de Barcelona.

Correu electrònic: oposicions.alpha@gmail.com

 

Quines categories de dades tractem?

FORMACIONS ALPHA tracta les categories de dades següents:

– Dades identificatives: nom, cognoms, DNI/NIF, adreça postal, codi postal, adreça de correu electrònic, telèfon, edat, DNI/NIF

– Metadades de comunicacions electròniques.

– Dades d’informació comercial.

 

Les dades bancàries requerides per formalitzar el pagament dels productes oferts al lloc web no seran tractats per FORMACIONS ALPHA, ni s’emmagatzemaran en aquest lloc web. Aquestes dades seran tractades exclusivament per la plataforma de pagament Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals i quina base ens legitima?

FORMACIONS ALPHA tractarà de forma automatitzada les dades de l’usuari que accedeixin o es posin en contacte amb FORMACIONS ALPHA a través del present Lloc Web, així com la resta de tractaments que dugui a terme.

 

Les bases legitimadores del tractament són:

 

 • Consentiment de l’interessat
  • Enviament de publicitat i informació comercial.

 

 • Execució contractual i mesures precontractuals
  • Executar el servei contractat, inclòs el pagament dels serveis.
  • Dur a terme la proposta sol·licitada per l’interessat.
  • Comunicació necessària per al manteniment de la relació contractual.

 

 • Compliment d’una obligació legal
  • Comunicar informació a les autoritats públiques, reguladores o òrgans governamentals en aquells supòsits en què calgui fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’obligacions regulatòries.

 

 • Interès legítim
  • Tractament de les dades de contacte.
  • Realitzar informes estadístics anònims respecte als hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris a la Plataforma
  • Verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció del frau.
  • Enviament de publicitat i informació comercial, en existir una relació contractual prèvia amb l’interessat

 

Les dades personals sol·licitades són obligatòries, per la qual cosa la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

L’usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Igualment, l’usuari queda obligat a comunicar-ne qualsevol modificació.

A més, ha de mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l’únic responsable vostè de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a FORMACIONS ALPHA, com a titular del Lloc web, o a tercers amb motiu de la utilització de la dita web.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta tenir-ne el consentiment i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint FORMACIONS ALPHA de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Tot i això, FORMACIONS ALPHA podrà realitzar les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

 

A qui comuniquem les vostres dades?

No se cediran les dades de caràcter personal a tercers, llevat de disposició legal o consentiment de l’interessat. Tampoc no es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

FORMACIONS ALPHA té contractat diferents serveis amb els següents prestadors, als quals se’ls proporcionen les seves dades personals per tal de complir els serveis encomanats:

 • Empresa encarregada de la plataforma de pagament
  • REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO
 • Servei encarregat del manteniment de la pàgina web

Aquests prestadors aporten garanties adequades i suficients en relació amb el tractament de dades, ja que duem a terme una selecció responsable de prestadors de servei que incorpora requeriments específics en cas que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter personal.

També podem comunicar les seves dades a tercers necessaris per al desenvolupament, el compliment i el control dels contractes de productes i serveis que ha subscrit amb nosaltres.

 

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Únicament conservem la informació i les dades de caràcter personal durant el temps necessari per complir amb la finalitat amb què es van obtenir les dades, així com per atendre les possibles reclamacions o responsabilitats que sorgeixin com a conseqüència del tractament de les dades.

A tots els efectes, una vegada finalitzada la prestació del servei, es procedirà al bloqueig de les dades i no es realitzarà cap tractament més enllà de mantenir-les a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, transcorregut el qual s’haurà de procedir a la cancel·lació.

D’altra banda, per determinar els períodes de retenció de dades, FORMACIONS ALPHA contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i els requisits dels nostres clients. Quan ja no necessitem informació personal, l’eliminem o destruïm de manera segura.

 

Com protegim la informació i les dades de caràcter personal?

A FORMACIONS ALPHA disposem d’un compromís elevat amb la seguretat de la informació que tractem, i amb el compliment dels requisits legals que li són aplicables. En aquest sentit, per assegurar la confidencialitat, disponibilitat i integritat tant de la informació que tractem (i, en particular, de les dades de caràcter personal), com dels sistemes, xarxes, aplicacions i bases de dades utilitzades per al seu tractament, FORMACIONS ALPHA:

 • Desenvolupem de forma periòdica avaluacions dels riscos associats a la seguretat de la informació i la protecció de les dades de caràcter personal, analitzant la nostra situació davant del risc i definint plans d’acció en conseqüència.
 • S’ha definit una Política de Seguretat de la Informació i Protecció de Dades de compliment obligat per part de les diferents parts que intervenen en el tractament de la informació.
 • S’han desenvolupat procediments de control d’accessos, seguretat dels sistemes i comunicacions, gestió d’incidències i violacions de seguretat i de suport de la informació.
 • S’han desenvolupat accions de sensibilització i formació necessàries per assegurar el compliment d’aquestes polítiques i els procediments.

El lloc web es compromet en la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar-les les mesures per evitar l’alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 

 

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Podeu exercitar aquest dret de supressió/cancel·lació mitjançant correu electrònic amb fotocòpia del vostre DNI a oposicions.alpha@gmail.com .

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Recordeu que podeu presentar reclamació davant l’autoritat de control. Els models, formularis i més informació sobre els vostres drets els podreu trobar a la Pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

 

Exercici de drets dels interessats

FORMACIONS ALPHA ha habilitat els mitjans necessaris per complir el dret d’informació i l’obtenció del consentiment en els casos que calgui per assegurar la licitud dels tractaments de les dades de caràcter personal. En el moment de l’obtenció o recollida de la informació, FORMACIONS ALPHA es compromet a informar els afectats, sobre la identitat del responsable, la finalitat, les possibles comunicacions o transferències, i la possibilitat d’exercitar els drets recollits a la normativa.

FORMACIONS ALPHA reconeix i garanteix la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i la portabilitat, recollits per la normativa de protecció de dades. Vostè com a interessat o afectat pot:

 

 1. DERET D’ACCÉS: Obtenir confirmació de si s’estan tractant les vostres dades i en cas afirmatiu, tindreu dret a accedir a la següent informació referent al tractament de les vostres dades:
 • les finalitats del tractament;
 • les categories de dades personals de què es tracti;
 • els destinataris o categories de destinataris a què es podran comunicar les dades personals;
 • el termini previst de conservació de les dades personals
 • l’existència del dret a sol·licitar la rectificació, supressió, oposició de dades, o la limitació del tractament
 • el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control;
 • quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
 • l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils i informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat.
 • Quan es transfereixin dades personals a un tercer país oa una organització internacional, linteressat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de larticle 46 relatives a la transferència.

 

 1. DRET DE SUPRESSIÓ: Obtenir la supressió de les seves dades quan passi alguna de les circumstàncies següents (sempre que les dades no s’ajustin a algun dels requisits contemplats a la normativa: que siguin dades d’interès general, necessàries per al compliment d’una obligació legal, o per exercir el dret de llibertat d’expressió,…):
 • Les dades personals ja no siguin necessàries per a la finalitat amb què van ser recollides
 • L’interessat retiri el consentiment donat per al tractament de les dades;
 • L’interessat s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament
 • Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament;
 • Les dades personals s’hagin de suprimir per complir una obligació legal que es pugui establir;

 

 1. DRET DE RECTIFICACIÓ: Modificar les dades inexactes, errònies o incomplertes.

 

 1. DERET DE PORTABILITAT: Rebre de FORMACIONS ALPHA les dades personals que li incumbeixin i transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:
 • la licitud del tractament estigui basada en el consentiment de l’interessat o en el compliment d’un contracte
 • el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

 

 1. DRET D’OPOSICIÓ: Oposar-se al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el compliment de fins d’interès públic, o d’interès legítim per al responsable

 

 1. DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT: Obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
 • l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l’exactitud;
 • el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús;
 • el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions;
 • l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut del dret d’oposició

 

Per a l’exercici d’aquests drets, FORMACIONS ALPHA ha habilitat l’adreça de correu electrònic: oposicions.alpha@gmail.com , a través de la qual podreu contactar amb l’organització per sol·licitar l’exercici dels drets reconeguts per la normativa. De la mateixa manera, aquests podran ser exercits a través de l’adreça de correu postal indicada al primer apartat.

Per a un exercici adequat d’aquests drets, us instem a utilitzar com a referència les plantilles i models per a l’exercici dels drets que es poden localitzar a la pàgina web de l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

A més, us informem de la possibilitat que en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats, o que no s’ha actuat adequadament respecte a les sol·licituds de drets que hagi pogut realitzar, podeu presentar la corresponent reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades , podent dirigir-li a la mateixa AEPD a través de la seu electrònica accessible des de la seva pàgina web (www.agpd.es).

 

Vincles o enllaços

Cap tercer no podrà establir una relació de “framing” entre les seves pàgines web i aquesta pàgina web.

En cas que aquesta pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per FORMACIONS ALPHA, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del contingut. Els enllaços que aquesta web pugui contenir s’oferiran únicament a tall de referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d’aquests enllaços.

En qualsevol cas, FORMACIONS ALPHA s’exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers davant de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i de demandes que poguessin interposar-se en relació amb aquests serveis.

 

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions Generals de navegació i ús de la web fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols la disposició o part referida que resulti nul·la o ineficaç, de manera que en tota la resta subsistiran les altres condicions generals , i la disposició o part d’aquesta que resulti afectada es considerarà no posada, llevat que, pel fet de ser essencial en les condicions generals, les hauria d’afectar de forma integral.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals d’ús i navegació, igual que qualsevol relació entre l’usuari i FORMACIONS ALPHA, es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol litigi derivat de l’existència o el contingut d’aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l’usuari i FORMACIONS ALPHA ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vic.